Selecteer een pagina

Beleidsplan 2020 – 2022

Over de stichting

Stichting Donatiebeheer Elefunds beheert donatiegelden voor goede doelen die opgehaald worden door fondsenwervende evenementen en activiteiten van Elefunds. Elefunds is ontstaan vanuit de vriendengroep en collega’s van Roderick Oudemans die samen besloten de Alpe d’Huez te beklimmen voor het Olivia Hendrikx Research Fund. Om de donaties op een transparante manier te kunnen verantwoorden werd stichting Fietsvrienden strijden tegen kanker opgericht. Inmiddels is de stichting van naam veranderd naar Stichting Donatiebeheer Elefunds, omdat de stichting zich inmiddels op een breder vlak inzet. 

Missie, visie, doelstelling
Elefunds brengt kuddes samen om hen te inspireren en met elkaar te verbinden. Dit door het organiseren van fondsenwervende evenementen en activiteiten voor verschillende goede doelen in Nederland. De fondsenwerving die hiermee door onze kudde wordt gerealiseerd zal elk jaar de wereld een stuk beter maken. 

Elefunds richt zich op de ondersteuning van goede doelen. De werkorganisatie Elefunds heeft inmiddels voor 34 goede doelen gewerkt, waarbij voor 19 goede doelen via de stichting donaties zijn geworven. Voor sommige projecten vraagt Elefunds een vergoeding en voor andere projecten wordt gekozen dit vrijwillig via de stichting te doen.

Doelgroep
Sportieve Nederlanders van 6 tot en met 65 jaar die een sportieve uitdaging willen en tegelijkertijd geld willen inzamelen voor een goed doel. 

Ambities en financiële meerjarenraming. 
Stichting Donatiebeheer Elefunds investeert komende jaren in verschillende nieuwe fondsenwervende projecten. Elefunds streeft ernaar dat de inkomsten in 2022 zijn gegroeid naar €200.000,- per jaar. Stichting Donatiebeheer berekend 20% aan kosten over ontvangen donaties. Deze kosten worden gebruikt om de kosten van de stichting te kunnen dekken en de ontwikkeling van nieuwe fondsenwervende projecten te kunnen blijven realiseren.

Onbezoldigd bestuur
Alle tijd, geld en moeite om werk te verzetten door het bestuur geschiedt met gesloten beurs. Ook onkosten, zoals bijvoorbeeld reiskosten, zijn voor eigen rekening. Van samenwerkende partijen wordt gevraagd om projecten financieel of in natura te ondersteunen. Het bestuur declareert geen onkosten en keert geen salarissen uit via ontvangen donatiegelden.

Ideologische grondslag
Sinds 2013 werkt Roderick Oudemans aan verschillende fondsenwervende evenementen en activiteiten. In 2020 hebben Roderick en Anne Claire van der Lugt besloten hun krachten te bundelen en de handen in één te slaan. Samen willen zij de wereld een stuk toegankelijker maken voor iedereen, omdat zij vinden dat iedereen een gelijke kans verdiend. Het mooiste van het werk is het moment wanneer er een glimlach op iemands gezicht verschijnt of er een bedankje van iemand komt. Dan weten ze weer waarvoor zij het allemaal doen. 

 Inkomsten
In alle gevallen geldt, dat de baten geheel vrijwillig tot stand komen, zonder dat donateurs en vrijwilligers daarvoor een tegenprestatie verlangen noch dat er rechten voor zorg of hulp aan kunnen worden ontleend. 

Donateurs schenken rechtstreeks aan Stichting Donatiebeheer Elefunds via ABN AMRO, IBAN NL98 ABNA 0562 5898 72 t.n.v. Stichting Donatiebeheer Elefunds of via een de betaalkassa van Mollie die de donaties overmaakt op de ABN AMRO rekening van Stichting Donatiebeheer Elefunds. De transactiekosten hiervoor bedragen € 0,30 per donatie.

Toezicht en verantwoording
Toezicht houden, in de vorm van vaststellen of goedkeuren van (financiële) gegevens, en het volgen van de organisatie en onze resultaten wordt sinds 2013 door Administratiekantoor Debet in Vught gedaan. Tevens draagt Elefunds volledige inzage in de financiële gegevens aan de goede doelen.

Intern toezicht
Alle stukken, alle donaties, alle correspondentie en alle uitgaven zijn inzichtelijk voor alle bestuursleden. Daarmee is actualiteit en continuïteit in intern toezicht gewaarborgd. Ten minste 1 keer per jaar evalueren zij hun functioneren en evalueren de uitvoering van de projecten.  

Extern toezicht
Stichting Donatiebeheer Elefunds  gelooft in 100% transparantie en is de mening toegedaan dat een kritisch netwerk van sponsoren, vrijwilligers, samenwerkende partijen, vele honderden betrokkenen die ons nauw in de gaten houden, uitstekend in staat zijn om toe te zien op het optimaal functioneren van Stichting Donatiebeheer Elefunds. We nodigen iedereen uit ons kritisch te volgen en schromen niet om vragen met 100% transparantie te behandelen. 

Financiële en bestuurlijke verantwoording leggen wij jaarlijks af over de inkomsten en uitgaven, doelstellingen en resultaten, in het bestuursverslag en de jaarrekening. Deze zijn, inclusief beoordelingsverklaring van een accountant, inzichtelijk op onze website. 

Aanvullende verantwoording legt Elefunds op verzoek graag af, via het beantwoorden van vragen per mail aan bestuur@donatiebeheerelefunds.nl.

 Projecten en activiteiten

Bestuur
Op onafhankelijke en integere wijze bepaalt het bestuur het beleid, stelt het de financiële richtlijnen vast en heeft het de eindverantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding. Het bestuur komt drie keer per jaar bijeen, en bespreekt dan de lopende zaken, openstaande activiteiten, afgeronde taken, te nemen besluiten en wat verder ter tafel komt. Voor het nemen van besluiten is vereist dat meer dan de helft van het aantal bestuursleden persoonlijk deelneemt aan de vergadering. Ieder bestuurslid heeft één stem. Ten minste één keer per jaar organiseert het bestuur daarnaast een bijeenkomst specifiek gericht op het toetsen en waar nodig aanpassen, van strategie en beleid. Daarbuiten werkt het bestuur bovendien continu aan een optimale besteding van de middelen door voortdurend kritisch te zijn op eigen handelen, en het handelen van samenwerkende partijen. Dit doen wij mede aan de hand van vereiste rapportages en continu voortgangsoverleg. 

ANBI, brancheverenigingen en uittreksels
We staan ingeschreven bij de KvK onder nummer 57874506, met statutaire naam ‘Stichting Donatiebeheer Elefunds!’ en wij hebben een ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Deze is bekend onder RSIN-nummer 852774084